A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP SP 58 Katowice
BIP SP 58 Katowice
BIP.gov.pl

  Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP​

  Ogólny opis

  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje szkoła, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

  Wymagane dokumenty
  Wypełniony formularz wniosku. 

  wzór wniosku


  Sposób dostarczania dokumentów

  1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do szkoły na jeden z poniższych sposobów:
   • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP .
   • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) .
   • Złożyć bezpośrednio w szkole w godzinach jej pracy.
   • Przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail szkoły.
   • Przesłać faksem.
  2. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu.

  Opłaty

  1. W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej szkoła ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 
  2. O wysokości ewentualnych opłat powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia albo wycofa wniosek.

  Terminy i sposób załatwienia sprawy

  1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
  2. W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.
  3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
   • Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
   • Poprzez pocztę tradycyjną.
   • Osobiście w siedzibie szkoły.
   • Pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
   • Faxem.
  4. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
  5. Załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej może przybrać postać: 
   • czynności materialno-technicznej, jaką jest udzielenie informacji publicznej;
   • pisma informującego, że wezwany podmiot nie jest zobowiązany do udzielenia informacji, gdyż nią nie dysponuje i do jej posiadania nie jest zobowiązany,
   • pisma informującego, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej;
   • pisma informującego, że wniosek dotyczy informacji publicznej, lecz zasady i tryb dostępu do informacji objętych wnioskiem są odmiennie uregulowane w innej ustawie (istnieje odrębny tryb dostępu do żądanej informacji),
   • decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, jeśli wnioskodawca domaga się dostępu do informacji, która stanowi tajemnicę ustawowo chronioną, dotyczy sfery prywatności lub informację przetworzoną i nie występuje przesłanka szczególnie istotnego interesu publicznego w realizacji wniosku,
   • decyzji o umorzeniu postępowania o udzielenie informacji publicznej, gdy wnioskodawca po zawiadomieniu go o braku możliwości zrealizowania wniosku we wskazanej formie i treści nie zmodyfikuje żądania i nadal będzie domagał się udostępnienia w pierwotnej formie, bądź nie odpowie na takie powiadomienie.

  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330, z późn. zm.).

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Małgorzata Błotko
  Publikacja dnia: 15.11.2019
  Podpisał: Małgorzata Błotko
  Dokument z dnia: 15.11.2019
  Dokument oglądany razy: 8768
Strona podmiotowa Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach