A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP SP 58 Katowice
BIP SP 58 Katowice
BIP.gov.pl

  Specyfikacje

   

  Przetarg roztrzygnięty brak specyfikacji do pobrania.


  Do pobrania specyfikacja wraz z załącznikami

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

  Dowożenie  dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 i z powrotem

  Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

  1. Formularz oferty..
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
  4. Wzór umowy.
  5. Załącznik nr 1 do umowy – harmonogram tras.
  6. Załącznik nr 2 do umowy - specyfikacja
  7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

   

  Przetarg roztrzygnięty.

  Brak spesyfikacji do pobrania


   

  Do pobrania specyfikacja wraz z załącznikami

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowożenie  dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 i z powrotem

        Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

  1. Załącznik Nr 1 – formularz oferty.
  2. Załącznik Nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków podmiotowych.
  3. Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.
  4. Załącznik Nr 4 – wykaz zrealizowanych usług transportowych (przewóz dzieci niepełnosprawnych).
  5. Załącznik nr 5 – wykaz środków transportu.
  6. Załącznik nr 6 – wykaz osób.
  7. Załącznik nr 7 – informacja/oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
  8. Załącznik nr 8 – wzór umowy z załącznikami,
  9. Załącznik nr 9 – wykaz tras.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Małgorzata Błotko
  Publikacja dnia: 14.09.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 14.09.2016
  Dokument oglądany razy: 11006
Strona podmiotowa Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach